Integritetspolicy

Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas på att vi ska motsvara dina förväntningar. Vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi hanterar och samlar in personuppgifter.

Vid kontakt med oss förekommer att personuppgifter överlämnas.

Skyltart i Göteborg Aktiebolag (nedan kallat Vinart) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inkommit och behandlas hos Padelspecialisten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar för personuppgiftsbehandling. All behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Där definieras personuppgift som alla uppgifter som, indirekt eller direkt, kan härledas till en specifik levande person. Det kan gälla personnummer, namn, foto, lokalisering, IP-adress etc.

Denna policy är till för att informera om och skydda personuppgifter som samlas in. Vår grund är att vi alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

All hantering av personuppgifter vilar på en laglig grund. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och det för att vi ska kunna tillhandahålla produkter samt tjänster och för övrigt kunna fullgöra våra åtaganden.

Kontaktuppgifter ansvarig personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:                   Skyltart i Göteborg Aktiebolag (556548-0968)

Adress:                                                    BOX 16032, 41221 Göteborg.

Kontaktperson:                                     info@vinart.se

Ändamål med behandlingen

Vinart samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Personuppgifter behandlas för något eller några av följande ändamål och har rättsliga grunder. Det allmänna ändamålet är vanligen att slutföra en tjänst som berörd person/ företag har begärt. Vinart behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål än som är förenliga med det ursprungliga ändamålet.

Vi behöver personuppgifter för att:

  • Slutföra och hantera din beställning.

  • Slutföra och hantera din bokning.

  • Fullfölja vår affärsrelation.

  • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster.

  • Marknadsföra tjänster och produkter.

  • Lojalitets program.

  • Juridiska skäl/eventuella tvister.

Lagring av uppgifterna

Vinart kommer att behandla personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och i enlighet med en gallringspolicy. Därefter kommer uppgifterna att tas bort om det inte förhindras av annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Rättigheter

I samband med vår registrering av personuppgifter finns det rättigheter förknippade till det. De rättigheter som finns och som vi kommer att verka för är:  

Kännedom om vilka personuppgifter som behandlas, vilka kategorier av personuppgifter det är samt för vilket ändamål de behandlas och om de lämnats ut till annan.

Hur länge uppgifterna kommer att lagras.

Rättighet att få bristfälliga uppgifter kompletterade eller rättade.

Tillgång till en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Vinart kommer vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade vid begäran ska få den information som personen begär inom 30 dagar.

Du har rätt att när som helst begära att direkt marknadsföring ska upphöra.

Om det finns ett samtycke går det när som helst att återkalla.

Den registrerade har rätt att invända mot behandling grundad på intresseavvägning. Behandlingen avbryts då och en förnyad avvägning genomförs.

Den registrerade kan begära att få sina personuppgifter raderade, ”rätten att bli glömd”, om de endast använts med samtycke som rättslig grund. Detta gäller också om man invänt mot behandling baserad på intresseavvägning och en ny avvägning visar att berättigade skäl saknas för fortsatt behandling.  

Överlämning

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag eller till samarbetspartner, till exempel för att utföra de kontroller som är förenade med ändamålet.

Besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Tillsyn och efterlevnad

Vinart utvärderar löpande genom årlig utvärdering effekten av Dataskyddspolicyn och efterlevnaden av den.

Personuppgiftsincident

Vinart kommer att dokumentera alla personuppgiftsincidenter och, såvida det inte är osannolikt att den medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter, även anmäla incidenterna till Datainspektionen inom 72 timmar, efter det att överträdelsen har upptäckts.

Klagomål

Vid klagomål för hanteringen av personuppgifter ska du kontakta Datainspektionen och göra en anmälan.

Du når Datainspektionen enligt följande

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.0

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Fax: 08-652 86 52

Vinart förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna information säkerhetspolicy.

Längre leveranstider

Bästa kund,

Vi vill informera dig om att nya beställningar kommer att skickas tidigast torsdagen den 13 juni. Vi uppskattar ditt tålamod och gör vårt bästa för att säkerställa att din beställning hanteras så snabbt och smidigt som möjligt.

– Vinart